ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő adatai

Név: EPM SYSTEMS Kft. (Checkpoint_3D fenntartója)
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 11. 3. em. 26. ajtó
Adószám: 14919293-2-06
Cégjegyzék szám: 06-09-014518
a továbbiakban: „Adatkezelő”

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az üzleti tevékenységéhez kapcsolódóan megszerzett adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.
 
Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy a személyes adatokat kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célokra, a tisztességes és törvényes adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 
Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Adatvédelmi fogalmak

A jelen tájékoztatóban használt kifejezések – ha a jelen tájékoztató eltérően nem rendelkezik – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv.”) meghatározott jelentéssel bírnak.

A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az Infotv. rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

A fentiek alapján az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulása vagy a törvény rendelkezése alapján (pl. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdés) kezeli. Az érintett az adatok Adatkezelő részére való átadásával kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő az adatok kezeléséhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Adatkezelési célok, kezelt adatok köre

A www.checkpoint-3d.hu. honlap (a továbbiakban: „Honlap”) látogatóinak adatai.

Adatkezelés célja: a Honlap látogatása során az Adatkezelő a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Kezelt adatok köre: dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe az érintett eszközével és böngészőjével kapcsolatos adatok, az érintett számítógépének IP címe*, valamint az érintett földrajzi elhelyezkedése.

(*Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is meghatározható az adott számítógépet használó személy. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont, adatok önmagukban az érintett azonosításra nem alkalmasak.)

A Honlapon a látogatás rögzítése érdekében a látogató számítógépének internet címe („IP cím”) naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, mely alapján Ön személyesen azonosítható lenne. Az Adatkezelő az érintett személyének azonosítására, illetve azonosíthatóságára nem törekszik.

Külső szolgáltatók adatkezelése

A Honlap az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül az érintett számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk a Honlap látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükhöz történő közvetlen kapcsolódás során adatokat képesek gyűjteni.
 
Az érintett számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki. Az Adatkezelő és a külső szolgáltatók szerverei közötti kapcsolat kizárólag az utóbbiak kódjainak beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik. Az adatok kezeléséről a külső szolgáltatók tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
 
A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kezelése, feldolgozása a Google Analytics használatával történik. Erről bővebben az alábbi linken tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
 
További tudnivalók a Google Analytics szolgáltatás beállításaival kapcsolatban: A látogató a Google-fiókba való bejelentkezést követően a Hirdetés-beállítások segítségével letilthatja a Google Analytics vizuális hirdetési funkcióit, és személyre szabhatja a Google Display Hálózat hirdetéseit:
https://www.google.com/settings/ads
 
A látogató a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt itt érheti el:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 
A Google érdeklődés-alapú hirdetéseinek letiltásról a következő oldalon lehet tájékozódni:
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=hu

 

A honlap tartalmazza az Adatkezelő Facebook, Youtube, LinkedIn oldalainak elérhetőségét.

Cookie (süti) kezelése

Tájékoztatjuk, hogy a Honlap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linket is tartalmazhatnak, mely weboldalakon található tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt.

Az Adatkezelő, valamint a külső szolgáltatók a kiszolgálás minőségének javítása érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot sütit (cookie) helyeznek el, és olvasnak vissza. A visszaküldéssel az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni az érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, és ennek megfelelően a korábbi beállításai szerint tudja betölteni a Honlapot. A sütik a Google által biztosítottak.

A böngésző program segítségével Ön beállíthatja, meggátolhatja a sütikkel kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a sütik használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni a Honlap minden szolgáltatását. A Honlap látogatásával és annak egyes funkció használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett sütik az Ön számítógépén tárolódjanak, és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A sütit az érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Hírlevélre történő feliratkozás

A honlapon lehetőség nyílik hírlevélre történő feliratkozásra. A Honlapon hírlevélre történő feliratkozás esetén az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a regisztráció során megadott elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az Adatkezelő hírlevelet csak az érintett feliratkozása, előzetes, egyértelmű, kifejezett és önkéntes hozzájárulása esetén küld, amelyre a regisztráció során megadott névvel, e-mail címmel, erre szolgáló felület kitöltésével ad hozzájárulást.

Adatkezelés célja: az érintettek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése, statisztika készítése, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, nyereményjáték, piackutatás, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.

Kezelt adatok köre: időpont, név, e-mail cím, jelszó.

A hírlevélről az érintett bármikor indokolás nélkül leiratkozhat a Honlapon keresztül, illetve a hírlevélben jelzett módon.

Érintettek jogai

Az érintett bármikor kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását.
 
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 
Az érintett a jogait az Adatkezelő felé az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja:
 

EPM Systems Kft. (Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 11. 3. em. 26. ajtó)

Tájékoztatás

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg az ingyenes tájékoztatást. Az érintett a jogait a honlapon szereplő kapcsolat-felvételi címen gyakorolhatja.

Helyesbítés

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

Törlés

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett kérelmére; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; vagy azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésre, azokat az Adatkezelő szükséges időtartamig megőrzi.

Zárolás

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Megjelölés

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Kérelem megtagadása

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás a személyes adat kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat a személye adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő 15 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja, ellenkező esetben az érintett bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen.

Adatvédelmi nyilvántartás (adatvédelmi incidens)

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Adattovábbítás

1. Az érintett a Képzésre történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy nevét, email címét, telefonszámát és önéletrajzát az Adatkezelő a Képzést esetlegesen megrendelő Megbízóhoz (továbbiakban: Megbízó) továbbítsa, abból a célból, hogy a Megbízó esetlegesen állásajánlatot tudjon tenni az érintettnek, függetlenül attól, hogy a Képzésre az érintett felvételt nyer.

2. A Képzésre szerződött Hallgató elfogadja, hogy az Adatkezelő a Képzés során a Hallgató adatait, az általa létrehozott munkákat és a rá vonatkozó haladási naplóban található adatokat továbbítsa, vagy azokba betekintést engedjen a Megbízónak, abból a célból, hogy a Megbízó tájékozódni tudjon a Hallgató teljesítményéről, a Képzés során felmért képességeiről, készségeiről és eredményeiről.

3. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, valamint iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelés időtartama az „Adatkezelési célok, kezelt adatok köre” első négy pontja szerinti adatkezelés esetén: az adatkezelés addig folytatódik, amíg az adatkezelési cél megszűnik, vagy amíg az érintett így rendelkezik.

Az Adatkezelés időtartama az „Adatkezelési célok, kezelt adatok köre” „A képzésre történő regisztráció” pontja szerinti adatkezelés esetén az adatkezelési cél megszűnéséig tart.

Az Adatkezelés időtartama az „Adatkezelési célok, kezelt adatok köre” „A Hallgatók adatainak kezelése” pontja szerinti adatkezelés esetén: a Hallgató és az Intézmény közötti, valamely Képzésre vonatkozó szerződésből eredő összes kötelezettség teljesítéséig, de minimum a Képzés záróvizsgájától, vagy ha a jelen szerződés korábban szűnik meg, akkor a jelen szerződés megszűnésétől számított harminchat (36) hónap lejártáig, ezt követően a Hallgató hozzájárulásának visszavonásáig tart.

Adatokhoz hozzáférő személyek

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz kizárólag az alábbi személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal:

  • az Adatkezelő mindenkori vezető tisztségviselői és esetleges cégvezetője,
  • Az Adatkezelő mindenkori vezető tisztségviselői vagy cégvezetője által felhatalmazott Adatkezelő által foglalkoztatott munkavállalók, amennyiben ez a munkaköri feladataik teljesítéséhez szükséges,
  • a jelen tájékoztatóban meghatározott egyéb személyek.Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintett a szolgáltatás használatával – ráutaló magatartással – elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amennyiben arra hivatkozik, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1350 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 39 11 400
Fax: +36 1 39 11 410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértésével okozott kárt megtéríti.

Adatbiztonság

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, melyek az Infotv. valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

EPM Systems Kft.
Adatkezelő