ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF) Letöltés: EPM_Systems_ÁSZF

Az EPM Systems Kft. Általános Szerződési Feltételei a Ptk. (2013.évi V. törvény) 6:77.§ – 6:81.§ alapján, az itt rögzített szolgáltatások tárgyában.

Szolgáltató adatai:

neve: EPM Systems Kft.

székhelye: 6720 Szeged, Dugonics tér 11. III. em. 26.

elérhetősége, elektronikus levelezési címe: office@checkpoint-3d.hu

elérhetősége, telefonszáma: + 36 62 555 575

adószáma: 14919293-2-06

cégjegyzékszáma: 06-09-014518

a szerződés nyelve: magyar

az egyedi szerződés: írásba foglalt és iktatott

1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1.
A jelen ÁSZF a Szolgáltató honlapján közzétételre került, onnan lementhető, kinyomtatható.

1.2.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 2011.évi CXII.tv. (Info tv.), valamint az Európai Parlament és az EU Tanácsa (EU) 216/679 rendelete (GDPR) az irányadó.

1.3.
Jelen ÁSZF 2022. május 10. napjától hatályos.

1.4.
Ezen ÁSZF a Szolgáltató döntése szerint módosítható, a módosítás az 1.pont szerint közzétételre kerül és a hatálya a közzététellel áll be.

1.5.
A Szolgáltató által fejlesztett, a szolgáltatásaihoz felhasznált programok forráskódja a Szolgáltató szellemi tulajdona, szerzői jogi védelem alatt áll. Az egyedi szerződésben a Megbízó felhasználói jogot kap.

1.6.
A díjtáblázat a jelen ÁSZF 1. számú melléklete, a díjváltoztatás, azaz a díjtáblázat módosításának jogát a Szolgáltató fenntartja a megfelelő eljárásrend, előzetes közlési szabályok szerint.

2. ADATKEZELÉSI, ADATFELDOLGOZÁSI SZABÁLYOK

2.1.
A Szolgáltató mindig adatfeldolgozói státusban van, az egyedi szerződés Megbízója pedig mindig adatkezelő státusba kerül.

2.2.
A Szolgáltató tevékenysége révén tárolt, illetve előállított adatok a Megbízó mint adatkezelő tulajdonát képezik, az adatkezelés célját és eszközeit a Megbízó határozza meg. Jelen ÁSZF által szabályozott jogviszony keretében a Szolgáltató adatfeldolgozói feladatokat is ellát a Megbízó részére, ezen tevékenység ellenértékét az 1. számú mellékletben rögzített díjtételek magukban  foglalják.

2.3.
Az adatfeldolgozás tárgya a tárgybani szolgáltatások révén előállított adatok tárolása a Megbízó és Szolgáltató közötti jogviszony fennállása alatt, avagy a Megbízó törlési utasításának a Szolgáltatóhoz történő beérkeztéig.

2.4.
Az adatfeldolgozás érintettjeinek köre a Megbízó szolgáltatásait igénybe vevők, a weboldal hírlevelére feliratkozók köre. Az adatfeldolgozás során a Szolgáltató mindig a Megbízó írásbeli utasításai szerint jár el, összhangban a vonatkozó jogszabályi előírásokkal.

2.5.
A Szolgáltató biztosítja, hogy a saját munkavállalói a tevékenységük tárgyában megismert személyes adatokat illetően megfelelő titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

2.6.
A Szolgáltató elérhetővé tesz a Megbízó számára a weboldal adminisztrációs felületén olyan funkciókat, amelyek segítik a Megbízó GDPR-ral kapcsolatos feladatainak teljesítését. A Megbízó és a Szolgáltató az egyedi szerződésükben rögzítik, hogy ezen tevékenység egyedi megállapodás tárgya külön díjtételként az általános szolgáltatási díjtételen (1. számú melléklet) felül vagy abba beleértendő.

2.7.
A Szolgáltató segítséget nyújt a Megbízónak a GDPR 32.-36. cikkelyeiben foglalt követelmények teljesítéséhez. A Szolgáltató támogatja a Megbízót az adatvédelmi hatásvizsgálatokkal kapcsolatban és a felügyeleti hatóságokkal való előzetes konzultációt illetően.

2.8.
A Szolgáltató az adatokról másodpéldányt vagy másolatot a Megbízó tudta nélkül nem készíthet, kivéve a szerződéses működéshez szükséges biztonsági másolatot, valamint a jogszabályi előírásoknak való megfeleléshez szükséges másolatot.

2.9.
A Szolgáltató kifejezetten mentesül az adatfeldolgozói felelősség alól, ha az adatfeldolgozókra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítésével és a Megbízó mint adatkezelő jogszerű utasításai szerint járt el.

3. AZ EPM SYSTEMS KFT. SZOLGÁLTATÁSAINAK KÖRE

3.1. Weboldal/Webáruház üzemeltetés

3.1.1.
A Szolgáltató vállalja, hogy magát a Weboldalt/Webáruházat és a Weboldalhoz/Webáruházhoz tartozó alkalmazásokat (plug-in) üzemelteti és a szakmában elterjedt legjobb gyakorlatnak megfelelően frissíti.

3.1.2.
A Szolgáltató vállalja, hogy biztosítja továbbá a technikai karbantartást, hibaelhárítást, monitoringot, incidens kezelést és technikai támogatást nyújt a Megbízónak.

3.1.3.
A Szolgáltató által elkészített Weboldalt/Webáruházat a Megbízó harmadik személy részére tartalomkezelés céljából hozzáférhetővé teheti, de kizárólag a Weboldal/Webáruház adminisztrációs felületének használatával. A Weboldal/Webáruház mélyebb ismeretét igénylő funkcióbővítés és egyéb fejlesztés kizárólag a Szolgáltató által végezhető a jelen jogviszony hatálya alatt.

3.1.4.
Ahhoz, hogy a Megbízó részére fejlesztett Weboldalt/Webáruházat a tervezett színvonalon üzemeltesse a Szolgáltató, szükséges azt kizárólag a Szolgáltató által elfogadott szerveren működtetnie.

3.1.5.
A Szolgáltató fenntartja a jogot a Weboldal/Webáruház/Applikáció/Rendszer adminisztrációs felületének funkcionális működése meghatározására és megváltoztatására, további fejlesztések kivitelezésére és annak eldöntésére, hogy ez utóbbiakat külön díjfizetés ellenében vagy díjmentesen teszi elérhetővé a Megbízó számára. Szolgáltató ezen fejlesztései nem eredményezhetik azt, hogy a további díjfizetés hiányában a Megbízó a neki már szolgáltatott specifikációt ne tudja használni.

3.2. Applikáció üzemeltetés

3.2.1.
A Szolgáltató vállalja, hogy az applikációt üzemelteti és a szakmában elterjedt legjobb gyakorlatnak megfelelően frissíti.

3.2.2.
A Szolgáltató vállalja, hogy biztosítja továbbá a technikai karbantartást, hibaelhárítást, monitoringot, incidens kezelést és technikai támogatást nyújt a Megbízónak.

3.2.3.
Az applikációt a Megbízó kizárólag a Szolgáltató által elfogadott szerveren elhelyezett rendszerre épülően használhatja. A Szolgáltató az applikációs megoldást az Applikáció Áruházakból  történő visszavonás esetén archiválja.

3.2.4.
A 3.1.5. pontban foglaltak értelemszerűen alkalmazásra kerülnek applikáció üzemeltetés esetében is.

3.3. Rendszer üzemeltetés

3.3.1.
A Szolgáltató vállalja, hogy az általa fejlesztett rendszert üzemelteti és a szakmában elterjedt legjobb gyakorlatnak megfelelően frissíti.

3.3.2.
A Szolgáltató vállalja, hogy biztosítja továbbá a technikai karbantartást, hibaelhárítást, monitoringot, incidens kezelést és technikai támogatást nyújt a Megbízónak.

3.3.3.
A rendszert a Megbízó kizárólag a Szolgáltató által elfogadott szerveren elhelyezett rendszerre épülően használhatja. A Szolgáltató a rendszert annak megszüntetés esetén archiválja.

3.3.4.
A 3.1.5. pontban foglaltak értelemszerűen alkalmazásra kerülnek a rendszer üzemeltetése esetében is.

4. SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

4.1.
A Megbízó a fenti szolgáltatásokat a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF-ben megadott e-mail címére küldött megrendeléssel jogosult megrendelni. A Szolgáltató a Megbízó által választott szolgáltatásokat az 1. számú melléklet szerinti díjtáblázat szerinti díjon nyújtja.

4.2.
A Szolgáltató rendelkezésre állási kötelezettsége az egyedi szerződés hatálya alatt: havi két óra az egyedi szerződés havi díjába beleértendő, az ezen felüli igénybevétel külön üzemeltetési óradíjas, minden megkezdett óra után.

4.3.
A Megbízó által kiválasztott szolgáltatást a Szolgáltató a Megbízó megrendelésétől számított határozatlan időtartamra nyújtja.

4.4.
A Megbízó fizetési késedelme esetében annak egész idejére a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást jogkövetkezmények nélkül felfüggeszteni.

4.5.
A Megbízó által választott alapszolgáltatástól függetlenül a választható egyéb szolgáltatások külön is felmondhatóak.

4.6.
Megbízó választhatja az eseti, óradíj alapú üzemeltetési szolgáltatást. Ez esetben a Szolgáltató a Megbízó által – jelen ÁSZF alapján – írásban megrendelt üzemeltetési szolgáltatásokat biztosítja, az azok teljesítésére eltöltött idő alapú díjazással. A díjat az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. HIBABEJELENTÉS

5.1.
Bármely szolgáltatás hibáját, esetleges egyéb igényeket a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF-ben megadott e-mail címre kell írásban bejelenteni, a hiba vagy igény pontos leírásával és a diagnosztikához szükséges precíz adatokkal, képernyőképekkel, hibakódokkal. A hiba elhárításának megkezdése a hiba visszaigazolását követő 2 munkanapon belül megindul.

6. SZÁMLÁZÁS

6.1.
A Szolgáltató által vállalt szolgáltatások számlázása negyedévente, előre esedékes. Ettől a szabálytól eltérni a Megbízó igénye alapján az egyedi szerződésben a Felek konszenzusa esetén van mód akként, hogy lehetőség van egy évre előre, egyösszegben megfizetni az összesített szolgáltatások 1. számú melléklet szerinti díjat. Ezen utóbbi esetben az időközi díjemelések nem érintik a már megfizetett időszakot.

6.2.
A díj a kifejlesztett szolgáltatás készre jelentésétől esedékes. Tört negyedévre időarányos díj fizetendő (napok szerint arányosítva).

7. SZAVATOSSÁGI ÉS GARANCIÁLIS SZABÁLYOK

7.1.
A Szolgáltató vállalja a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt kötelező garanciális kötelezettségek teljesítését, továbbá a Ptk. szerinti szavatossági igényeknek is eleget tesz az igények megalapozottsága esetén a jogszabályi előírások szerint.

7.2.
Hibának minősül az üzemeltetett rendszer rendeltetésszerű használatának akadályozottsága a rendszeren belül.

7.3.
Nem minősül a Szolgáltató üzemeltetési hibájának, ami a tárhelyszolgáltató, az internet szolgáltató vagy bármely köztes szerv tevékenységéből eredő, arra visszavezethető hiba. (Pl. elérés ellehetetlenülése, adatvesztés, hardware nem megfelelősége, szándékos vagy nem szándékos károkozás stb.)

8. AZ EGYEDI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK SZABÁLYAI

8.1.
A Szolgáltató az egyedi szerződés felek általi megállapodással történő megszüntetésére a Ptk. 6:212.§-ában foglaltakat tekinti irányadónak.

8.2.
Az egyedi szerződés egyoldalú jognyilatkozattal történő megszüntetésére a Ptk. 6:213.§-ában foglalt szabályok az alkalmazandók azzal, hogy a felmondás feltételeit, a kölcsönös felmondási időt az egyedi szerződésben kell rögzíteni.

9. TITOKTARTÁSI ELŐÍRÁSOK

9.1.
A Szolgáltatónak az egyedi szolgáltatási szerződés teljesítése érdekében a Megbízó részéről átadott információk a Megbízó üzleti titkát és/vagy szellemi tulajdonát képezik, a Szolgáltató azokat kizárólag a szerződési szolgáltatások teljesítése körében használhatja fel.


9.2.
A Megbízó köteles a jelen ÁSZF-ben foglalt szolgáltatások és annak bármely összetevőjét a Szolgáltató üzleti titkaként és/vagy szellemi tulajdonaként kezelni.

9.3.
A Szolgáltató a szolgáltatásnyújtás során beszerzett bármilyen műszaki információt felhasználhat hibaazonosításra, problémamegoldásra, a jelen ÁSZF-ben foglalt szolgáltatások használhatóságának javítására, valamint eredeti művek javítása, fejlesztése céljából.

9.4.
Az előzőekben rögzített titoktartási kötelezettségek megsértése bármelyik fél részéről a másik féllel szemben kártérítési felelősséget keletkeztet annak jogi feltételei fennállása esetén.

10. PANASZKEZELÉS, VITARENDEZÉS

10.1.
A Szolgáltatónak a jelen ÁSZF-ben megadott e-mail címére a Megbízó részéről bejelentett panaszt a Szolgáltató köteles 30 napon belül kivizsgálni és arra érdemben írásban válaszolni a Megbízónak.

10.2.
Amennyiben a Szolgáltató a Megbízó panaszát nem tartja megalapozottnak, a Megbízó a Szolgáltató válaszának kézhezvételtől számított 8 napon belül kérheti a Szolgáltató székhelyén történő személyes egyeztetést, azaz vitarendező fórum megtartását. Ezen a vitarendező fórumon a Felek által kölcsönösen egyeztetett és elfogadott személyek vehetnek részt a szintén előzetesen egyeztetett időpontban.

10.3.
Amennyiben ezen a vitarendező fórumon nem születik kölcsönösen elfogadott kompromisszumos megoldás, úgy a Felek a jelen ÁSZF 12.1. pontjában foglaltakat alkalmazzák.

11. FELELŐSSÉG A SZOLGÁLTATÁSOK TARTALMÁÉRT, FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

11.1.
A Szolgáltató a kártérítési felelősségének mértékét az adott egyedi szerződés alapján meghatározott éves szolgáltatási díj kétszeresében korlátozza, maximalizálja.

11.2.
A felek a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget kizáró vagy korlátozó szerződési kikötést sem a jelen ÁSZF-ben, sem az egyedi szerződésben nem tesznek.

11.3.
A Megbízó teljes és kizárólagos felelősséget vállal a jelen ÁSZF-ben foglalt szolgáltatások tartalmáért, annak jogszerűségéért. A Megbízó a felelős az ezeken a felületeken megjelenő tartalmakért abban az esetben is, ha ezeket nem ő maga töltötte fel.

11.4.
A Szolgáltatónak jogában áll haladéktalanul és előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolítani a weboldalról a jogszabályba ütköző, továbbá az üzemeltetést vagy a jelen ÁSZF-ben foglalt szolgáltatások látogatók biztonságát veszélyeztető tartalmakat, vagy ezen tartalmak eltávolításáig az üzemeltetést korlátozni. A Szolgáltató ezen joga gyakorlásáért nem vonható kártérítési felelősségre.

11.5.
A Szolgáltató által – a Megbízó kérésre – biztosított tartalmat a közzététel előtt a Megbízó előzetesen jóváhagyja.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1.
Amennyiben a vitarendezés nem vezet eredményre, a peres eljárásra a Felek értékhatártól függően alávetik magukat a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék illetékességének.

12.2.
Amennyiben a Megbízó a Szolgáltató értesítését követően 15 napon belül nem kifogásolja a jelen ÁSZF egészének, valamely részének, mellékletének közölt módosítását, úgy a határidő lejártával az adott módosítás a Megbízó vonatkozásában hatályba lép. Amennyiben viszont a Megbízó a módosítással szemben a fenti határidőben kifogást terjeszt elő, úgy a Megbízó egyedi szerződése a kifogás Szolgáltatóhoz való beérkeztével megszűntnek tekintendő, a Megbízó még nem teljesített díjfizetési kötelezettsége azonnal esedékessé válik a Szolgáltató által már teljesített szolgáltatás mértékéig.

12.3.
Az egyedi szerződés aláírásával a megbízó elismeri, hogy a Szolgáltató jelen ÁSZF-ének tartalmát az egyedi szerződés megkötését megelőzően részletesen megismerte és megértette, ezt követően pedig a Megbízó ezt az ÁSZF-et el is fogadta. A Szolgáltató a szükséges külön tájékoztatásokat mindenkor megadja a Megbízó számára.

Kelt:
Szeged, 2022. december 1.

…………………………………………………

EPM
Systems Kft.

Szolgáltató

1. számú melléklet

Díjtáblázat

Üzemeltetési szolgáltatás díjak

 1. 1.

  Weblap/Webáruház

  Díj: Honlap 6.000,- Ft +ÁFA /hó
  Díj: Webáruház 7.000,- Ft +ÁFA /hó

 2. 2.

  Applikáció

  Díj: 9.000,- Ft +ÁFA /hó

 3. 3.

  Rendszer

  Díj: 18.000,- Ft +ÁFA /hó

Üzemeltetési csomag díjak

A csomagár az 1-3. szolgáltatások valamely szolgáltatási rendszer kombinációjának üzemeltetését foglalja magába.

1. Honlap / Webáruház2. Applikáció3. RendszerFt +ÁFA /hó
Csomag 1xx14.000
Csomag 2xx25.000
Csomag 3xxx29.000

Eseti üzemeltetési szolgáltatási óradíj

Díj: 16.000,- Ft +ÁFA /óra

Üzemeltetési óradíj, havidíjas szolgáltatás esetén

(a havi 2 órás rendelkezésre állást meghaladó időtartamra)

Díj: 12.000,- Ft +ÁFA /óra